Sala konferencyjna
12:5513:00
Rozpoczęcie konferencji / Opening of the Conference prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień, prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
5 min
13:0015:30
Sesja I. Ostre uszkodzenie nerek. Przewlekła choroba nerek u chorych onkologicznych / Session I. Acute kidney injury. Chronic kidney disease in cancer patients
 
Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, dr hab. n. med. Andrzej Chamienia
150 min

13:00 - 13:20

Nowotwór jako przyczyna nefropatii błoniastej / Neoplasm as the cause of membranous nephropathy
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

13:20 - 13:25

Dyskusja / Discussion

13:25 - 13:45

Czerniak w populacji osób po przeszczepie / Melanoma in transplant population MD PhD Carla Ferrándiz Pulido

13:45 - 13:50

Dyskusja / Discussion
 

13:50 - 14:10

Ostre uszkodzenie nerek u chorych onkologicznych — zapadalność, patogeneza i rokowanie / Acute kidney injury in cancer patients — incidence, pathogenesis and prognosis
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

14:10 - 14:15

Dyskusja / Discussion
 

14:15 - 14:35

Przewlekła choroba nerek jako powikłanie nowotworu / Chronic kidney disease as a complication of cancer

 
dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz

14:35 - 14:40

Dyskusja / Discussion
 

14:40 - 15:00

Ocena funkcji nerek u chorych onkologicznych / Assessment of kidney function in cancer patients

 
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

15:00 - 15:05

Dyskusja / Discussion
 

15:05 - 15:25

Nefropatia zaporowa u chorych onkologicznych / Obstructive nephropathy in cancer patients

 
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

15:25 - 15:30

Dyskusja / Discussion
 
15:3015:45
Przerwa / Break 15 min
15:4518:20
Sesja II. Nowotwory u chorych po transplantacji nerki / Session II. Neoplasms in kidney transplant recipients

 
Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko, dr hab. n. med. Sławomir Lizakowski, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska
155 min

15:45 - 16:05

Specyfika chorób rozrostowych u dzieci po transplantacjach narządów unaczynionych / Peculiarities of proliferative diseases in children after vascularized organ transplantation
 
prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda

16:05 - 16:10

Dyskusja / Discussion
 

16:10 - 16:30

Rak z komórek Merkla u chorych po transplantacji narządów / Merkel cell carcinoma in patients after organ transplantation

 
dr hab. n. med. Beata Imko-Walczuk

16:30 - 16:35

Dyskusja / Discussion

16:35 - 16:55

Nowotwory układu moczowego u chorych po transplantacji nerki / Tumors of the urinary system in patients after kidney transplantation

 
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

16:55 - 17:00

Dyskusja / Discussion

17:00 - 17:20

Odmienności leczenia nowotworów układu moczowego u chorych po transplantacji nerki / Peculiarities of the treatment of urinary tract cancers in patients after kidney transplantation

 
dr hab. n. med. Marcin Matuszewski

17:20 - 17:25

Dyskusja / Discussion
 

17:25 - 17:45

Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne u chorych po transplantacji nerki / Post-transplant lymphoproliferative syndromes in patients after kidney transplantation

 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

17:45 - 17:50

Dyskusja / Discussion
 

17:50 - 18:00

Przypadek kliniczny. Rak pęcherza moczowego u chorego po transplantacji nerki, trudności diagnostyczne / A clinical case. Bladder cancer in a kidney transplant patient: diagnostic challenges
 
lek. Laura Inyingi, prof. dr hab. n. med. Michał Chmielewski

18:00 - 18:05

Dyskusja / Discussion
 

18:05 - 18:15

Przypadek kliniczny. aHUS po leczeniu gemcytabiną / A clinical case. aHUS after gemcitabine treatment
 
dr n. med. Agata Drabarek, dr n. med. Wojciech Wołyniec

18:15 - 18:20

Dyskusja / Discussion
Sala konferencyjna
08:3009:00
Sesja sponsorowana firmy Sanofi. Ryzyko nowotworu w chorobie Fabry`ego / Sponsored session by Sanofi. Cancer risk in Fabry disease
 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek
30 min
09:0011:30
Sesja III. Nerkowe następstwa terapii onkologicznej / Session III. Renal consequences of anticancer therapy

 
Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Ewa Król, dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska, dr n. med. Ewa Kwiatkowska
150 min

09:00 - 09:20

Najnowsze osiągnięcia terapii onkologicznych. Czy również dla chorych z uszkodzeniem nerek? / Latest developments in cancer therapy — also for patients with kidney injury?

 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

09:20 - 09:23

Dyskusja / Discussion

09:23 - 09:43

Nadciśnienie tętnicze indukowane lekami przeciwnowotworowymi / Hypertension induced by anticancer drugs

 
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

09:43 - 09:46

Dyskusja / Discussion
 

09:46 - 10:06

Nerkowe efekty immunoterapii nowotworów (checkpoint inhibitors, CAR–T therapy) / Renal effects of cancer immunotherapy (checkpoint inhibitors, CAR-T therapy)
 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska

10:06 - 10:09

Dyskusja / Discussion

10:09 - 10:29

Zakażenia układu moczowego u chorych onkologicznych / Urinary tract infections in cancer patients

 
prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

10:29 - 10:32

Dyskusja / Discussion

10:32 - 10:52

Antybiotykoterapia u chorych onkologicznych z uszkodzeniem nerek / Antibiotic therapy in cancer patients with kidney injury

 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Myślak

10:52 - 10:55

Dyskusja / Discussion

10:55 - 11:15

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych onkologicznych / Disorders of calcium and phosphate metabolism in cancer patients

 
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

11:15 - 11:18

Dyskusja / Discussion

11:18 - 11:28

Nietypowa manifestacja kliniczna nowotworu nerki przeszczepionej / Atypical clinical manifestation of a transplant kidney tumor dr n. med. Izabela Zakrocka, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

11:28 - 11:30

Dyskusja / Discussion
 
11:3011:45
Przerwa / Break 15 min
11:4514:15
Sesja IV. Choroby nerek związane z terapią komórkami macierzystymi / Session IV. Kidney diseases related to stem cell therapy

 
Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Leszek Tylicki, dr hab. n. med. Jolanta Gozdowska, prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
150 min

11:45 - 12:05

Ostre uszkodzenie nerek podczas transplantacji komórek krwiotwórczych / Acute kidney injury during hematopoietic cell transplantation

 
prof. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

12:05 - 12:08

Dyskusja / Discussion

12:08 - 12:28

Terapia nerkozastępcza u chorych poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych / Renal replacement therapy in patients undergoing hematopoietic cell transplantation

 
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

12:28 - 12:31

Dyskusja / Discussion

12:31 - 12:51

Choroby nerek w białaczkach i chłoniakach / Kidney diseases in leukemias and lymphomas
 
prof. dr hab. n. med. Maciej Zaucha

12:51 - 12:54

Dyskusja / Discussion

12:54 - 13:14

Pacjent dializowany jako kandydat do przeszczepienia szpiku / Dialysis patient as a candidate for bone marrow transplant

 
prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

13:14 - 13:17

Dyskusja / Discussion

13:17 - 13:37

Przeszczepianie szpiku u chorych nefrologicznych / Bone marrow transplantation in patients with kidney disease
 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

13:37 - 13:40

Dyskusja / Discussion

13:40 - 14:00

Wykład sponsorowany firmy Swixx / Lecture sponsored by Swixx
aHUS w chorobach nowotworowych. Rola ekulizumabu / aHUS in neoplastic diseases. The role of eculizumab

 
prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

14:00 - 14:03

Dyskusja / Discussion

14:03 - 14:13

Przypadek chorego z nowotworem po transplantacji nerki / A case of a patient with a cancer after kidney transplantation
 
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska

14:13 - 14:15

Dyskusja / Discussion
14:1514:30
Przerwa / Break 15 min
14:3016:26
Sesja V. Nowe metody diagnostyczne w nefroonkologii / Session V. New diagnostic methods in nephrooncology

 
Przewodniczący dr hab. n. med. Bogdan Biedunkiewicz, prof. dr hab. n. med. Leszek Domański, dr hab. n. med. Dorota Kamińska
116 min

14:30 - 14:50

Ograniczenia badań obrazowych u onkologicznych chorych z uszkodzeniem nerek — punkt widzenia radiologa / Limitations of imaging studies in cancer patients with kidney injury — a radiologist's point of view

 
prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska

14:50 - 14:53

Dyskusja / Discussion

14:53 - 15:13

Ograniczenia badań obrazowych u onkologicznych chorych z uszkodzeniem nerek — punkt widzenia nefrologa / Limitations of imaging studies in cancer patients with kidney injury — a nephrologist's point of view

 
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

15:13 - 15:16

Dyskusja / Discussion

15:16 - 15:36

Badania genetyczne i terapia celowana w nowotworach nerek i układu moczowego / Genetic testing and targeted therapy in renal and urinary tract cancers

 
dr n. med. Andrzej Tysarowski

15:36 - 15:39

Dyskusja / Discussion

15:39 - 15:59

Spełnione i niespełnione nadzieje wiązane z terapią protonową w onkologii / Fulfilled and unfulfilled hopes related to proton therapy in oncology

 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

15:59 - 16:02

Dyskusja / Discussion

16:02 - 16:12

Przypadek kliniczny. Ostre uszkodzenie nerek po zabiegu pancreatectomii z powodu raka trzustki / A clinical case. Acute kidney injury after pancreatectomy for pancreatic cancer

 
dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słupski

16:12 - 16:14

Dyskusja / Discussion

16:14 - 16:24

Przypadek kliniczny. Powiększony węzeł chłonny istotny problem diagnostyczny i leczniczy u chorego po transplantacji nerki / A clinical case. Enlarged lymph node – a significant diagnostic and therapeutic problem in a patient after kidney transplantation
 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Renke, lek. Michał Kurlapski

16:24 - 16:26

Dyskusja / Discussion
16:26
Zakończenie konferencji / Closing of the Conference
Copyrights © 2021 Via Medica